SamenLeven is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI is verplicht om de volgende gegevens te publiceren op haar website.

Naam: SamenLeven, Stichting Vrienden van Dichterbij.

RSIN: 8102.01.598.

Kamer van Koophandel: 12044878.

Secretariaat SamenLeven: Postbus 9, 6590 AA GENNEP.

E-mail secretariaat: secretariaat@stichtingsamenleven.nl

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie elders op deze website onder het kopje Projecten.

De doelstelling van Samenleven – Stichting Vrienden van Dichterbij zoals deze is vastgelegd in de statuten van de Stichting SamenLeven.

SamenLeven ondersteunt de missie / kerndoelstelling van Dichterbij zoals omschreven in de Statuten van Dichterbij en in kerndocumenten zoals o.a. de ‘Ode’ van Dichterbij. In de meest algemene zin ondersteunt SamenLeven faciliteiten / voorzieningen, diensten en projecten, die het welzijn van cliënten van Dichterbij bevorderen. Daarbij geeft het bestuur van SamenLeven de voorkeur aan faciliteiten / diensten, die aan meerdere cliënten van Dichterbij ten goede komen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
JAARVERSLAG 2018

Financieel kader.

Het financiële kader voor SamenLeven bestaat uit de opgebouwde reserves van SamenLeven en de donaties die van derden worden ontvangen (al dan niet met een specifieke bestemming). Voor de besluitvorming over het al dan niet financieel ondersteunen van faciliteiten / voorzieningen, diensten of projecten ten behoeve van cliënten van Dichterbij hanteert SamenLeven de volgende overwegingen en uitgangspunten:

  • alle aanvragen worden afzonderlijk door het bestuur van SamenLeven getoetst aan de criteria en de financiële mogelijkheden van SamenLeven. Het maximaal te bestemmen bedrag wordt jaarlijks vastgesteld;
  • alle gelden die bij SamenLeven binnenkomen met een specifiek aangegeven bestemming, worden voor die bestemming ‘geoormerkt’ en kunnen alleen daarvoor worden bestemd. De verdere handelwijzen van SamenLeven m.b.t. dergelijke geoormerkte gelden zijn omschreven in het ‘Bestedingsstatuut geoormerkte gelden SamenLeven’. SamenLeven fungeert in deze als depothouder en beheerder. Het bestuur van SamenLeven kan weigeren om in deze rol op te treden als donaties klaarblijkelijk buiten de doelstellingen van SamenLeven vallen. Het bestuur van SamenLeven is niet gehouden om aanvullende ondersteuning te bieden als de geoormerkte middelen voor enig omschreven doel niet voldoende zijn.

Bestuurssamenstelling / secretariaat

  • voorzitter L. Kranendonk: sinds 1 februari 2015 bestuurslid op voordracht van de Raad van Bestuur Dichterbij;
  • secretaris L. Kranendonk: sinds 1 januari 2012 bestuurslid op voordracht van de Raad van Bestuur Dichterbij;
  • penningmeester J. Martens: sinds 1 april 2012 bestuurslid op persoonlijke titel;
  • bestuurslid T. Magielse: sinds 1 januari 2012 bestuurslid op persoonlijke titel;
  • bestuurslid L. van Stippent: sinds 1 januari 2014 bestuurslid op persoonlijke titel;
  • bestuurslid I. Scholtens: sinds 1 januari 2015 bestuurslid op persoonlijke titel;
  • secretaris – webmaster: W. van Berkel.

Beloningsbeleid bestuurders

SamenLeven heeft binnen het bestuur geen betaalde krachten in dienst; de werkzaamheden worden door de bestuurders pro deo uitgevoerd.